Twoja przeglądarka nie spełnia wymagań technicznych serwisu. Pobierz jedną z kompatybilnych przeglądarek.
Zdajesz egzamin na prawo jazdy? Z naszymi testami nie taki straszny!
Przed zakupem aplikacji masz możliwość sprawdzenia jak działa nasz program. Dzięki wersji demonstracyjnej przekonaj się, że z nami zdasz egzamin.

REGULAMIN serwisu testynaprawojazdy.eu

 

I.   Postanowienia ogólne

 

1.Regulamin  określa  warunki  oraz  zakres  wykorzystania  serwisu 

testynaprawojazdy.eu.

2.Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem.

 

II.        Definicje

 

1.Serwis –testynaprawojazdy.eu działa na zasadach serwisu internetowego, którego właścicielem i administratorem jest firma: Eprawko Zbigniew Papuga, ul. Rakuszanki 5, 02-496 Warszawa, numer identyfikacji podatkowej NIP 522-106-39-70.

2.Konto  –  wydzielona  i  jednoznacznie  przypisana  przestrzeń  systemowa dostępna  dla  właściciela  Konta  pozwalająca na korzystanie z

funkcjonalności Serwisu.

3.Użytkownik – osoba posiadająca zarejestrowany i aktywny Profil użytkownika w Serwisie.

4.Profil  użytkownika  –  przestrzeń  robocza  dostępna  dla  Użytkownika 

Serwisu  przypisana  jednoznacznie  do  Konta  i pozwalająca na korzystanie z Serwisu w ramach nadanych uprawnień.

 

III.     Warunki korzystania z Serwisu dla Użytkownika

 

1.Korzystanie  przez  Użytkownika z  Serwisu  wymaga  zarejestrowania  Konta za  pomocą  formularza  rejestracyjnego umieszczonego na stronie

internetowej Serwisu dostępnej pod adresem www.testynaprawojazdy.eu,

zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oraz

wyrażenie zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 r., nr 144, poz. 1204).

2.Korzystanie przez Użytkownika wymaga posiadania aktywnego Profilu

Użytkownika.

3.Korzystanie z odpłatnych usług (płatne egzaminy) wymaga

akceptacji odrębnych warunków i cen określonych przez ich właściciela.

4.Użytkownik ma możliwość korzystania z udostępnionych mu funkcjonalności Serwisu i zawartych w nim danych zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.

5.Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu możliwe jest wyłącznie za pomocą tych funkcji, które zostały mu przydzielone oraz w sposób zgodny z dostępną w Serwisie instrukcją.

6.Użytkownik ma możliwość zgłaszania do administratora Serwisu  napotkanych problemów technicznych oraz swoich propozycji rozwoju lub zmiany dostępnego oprogramowania.

 

IV.       Dostęp do Serwisu

 

1.Uzyskanie  dostępu  do  Serwisu  realizowane  jest  poprzez  zalogowanie  się Użytkownika  na  swój  Profil  po  podaniu indywidualnego loginu oraz hasła.

2.Dostęp do Serwisu dla Użytkowników realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej zaktualizowanej do obsługi powszechniestosowanych standardów (tj. HTML, xHTML, JavaScript, Cookie, CSS2, Flash). Zaleca się używania przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox , Opera (w najnowszych wersjach). Nie zaleca się używania przeglądarki Internet Explorer. W systemach Macintosh zaleca się korzystanie z serwisu przez przeglądarkę Google Chrome

3.Serwis dostępny jest on-line w trybie 24h.

4.Okresowo możliwe jest czasowe wyłączenie dostępu do Serwisu w celach konserwacyjnych. Administrator Serwisu dołoży wszelkich  starań, aby wymagane prace  konserwacyjne realizowane były w  czasie  o potencjalnie najmniejszym obciążeniu systemu i trwały możliwie jak najkrócej.

 

V.  Dane i bezpieczeństwo

 

1.Właścicielem i administratorem danych przetwarzanych w ramach Konta jest Użytkownik, do którego Konto jest przypisane.

2.Dostęp  do  danych  Konta  zabezpieczony  jest  przez  odpowiednie 

mechanizmy systemowe,  uniemożliwiając nieautoryzowany dostęp.

3.Wszystkie hasła Użytkowników w Serwisie są szyfrowane, przez co nie ma możliwości ich odzyskania po utraceniu. Nowe hasło generowane jest przez system i wysyłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.

4.Użytkownik zobowiązuje się zachowania w tajemnicy i nieudostępniania

innym osobom swoich danych dostępowych do Serwisu (tj. loginu oraz hasła).

 

VI.       Odpowiedzialność

 

1.Za wszelkie dane Konta oraz sposób ich przetwarzania (w szczególności prawa własności do przetwarzanych materiałów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami polskiego prawa) odpowiedzialność ponosi Administrator serwisu.

2.Administrator Serwisu odpowiada  za  potencjalne straty lub utracone korzyści Użytkownika poniesione w wyniku  utraty  jego danych, błędów wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu, działania osób trzecich bądź skutków awarii.

 

VII.    Płatności

1. Ceny Towarów są podane w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

      a) płatnością w systemie "PayU"

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1.Regulamin obowiązuje bezterminowo, począwszy od daty jego publikacji.

2.O wszelkich zmianach w  Regulaminie  Użytkownicy informowani będą

stosownym komunikatem  a nowy Regulamin zostanie opublikowany w Serwisu.

3.Naruszenie  postanowień  niniejszego  Regulaminu  skutkować  może

okresowym  lub  całkowitym  zaprzestaniem świadczenia usługi bez możliwości zwrotu opłaconej kwoty.

4.Ewentualne spory wynikłe w trakcie świadczenia usługi będą rozwiązywane polubownie.

5.W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporów zostaną one rozstrzygnięte przez sąd.

 

 

Aktualizacja regulaminu: 19.05.2014

Zdajesz egzamin na prawo jazdy? Z naszymi testami nie taki straszny!
Przed zakupem aplikacji masz możliwość sprawdzenia jak działa nasz program. Dzięki wersji demonstracyjnej przekonaj się, że z nami zdasz egzamin.
EPRAWKO 2018 ALL RIGHTS RESERVEDLIWONAGRUPA
Pomoc techniczna
Napisz do nas